CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Jezioro Wielkie
[Rozmiar: 58196 bajtów]

Według ustawy o ochronie przyrody "zespołami przyrodniczo - krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne".

Na terenie Powiatu Gorzowskiego tego rodzaju formą ochrony przyrody został objęty obszar tuż za rogatkami miasta Witnica, rozciągający się w kierunku północno zachodnim pod nazwą "Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Jezioro Wielkie". Obszar ten obejmuje Jezioro Wielkie i dolinę Witniczanki z lasami sosnowymi i mieszanymi.

Zespół utworzony został z inicjatywy władz Miasta i Gminy Witnica. Fakt ten zaświadcza o wszechstronności działań miejscowego samorządu w zakresie ochrony krajobrazów funkcjonalnych. W ładzie przestrzennym gospodarowania terenami gminy ten obszar dla funkcji użytkowych nie związanych z gospodarką leśną i z ochroną przyrody stanowi barierę prawną w znaczeniu niemal absolutnym.
Wykaz użytków ekologicznych [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Obszar chronionego krajobrazu nr 5 Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty [Rozmiar: 273 bajtów]
Uchwała Rady Miejskiej Witnicy [Rozmiar: 104 bajtów]


[Rozmiar: 4685 bajtów]
[Rozmiar: 4806 bajtów]
[Rozmiar: 8232 bajtów]
[Rozmiar: 7726 bajtów]