CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Wilanów
[Rozmiar: 20968 bajtów]
Rezerwat Rzeka Przyłężek [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Park Krajobrazowy Ujście Warty [Rozmiar: 273 bajtów]
Obwieszczenie wojewody [Rozmiar: 104 bajtów]
Barlinecko - Gorzowski Park Krajobrazowy [Rozmiar: 285 bajtów]
Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie [Rozmiar: 326 bajtów]
Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1966 r., Nr 187 (M.P. Nr 14 z 1967 r., poz. 70).
Miejsce i data ogłoszenia aktu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r). Wprowadzone zmiany prawne w 2011r

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Fitocenotyczny (Fi)
Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Lasów i borów (L)
Podtyp Lasów nizinnych (Lni)

Powierzchnia rezerwatu
• 67,16 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie.
• Pod ochroną częściową 67,16 ha. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Kłodawa, Obręb ewidencyjny Santoczno, Nr działek: 260, 313.

Położenie według jednostek administracyjnych lasów państwowych
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, Obręb leśny Wilanów, Numery oddziałów 260, 313.

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pojezierze Południowopomorskie 314.6/7
• Mezoregion Równina Gorzowska 314.61.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - I. Bałtycka, Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko - Myśliborskie, Mezoregion - Równina Gorzowska.

Przedmiot ochrony
• Rezerwat o statusie ochrony częściowej, obejmuje fragment lasu naturalnego bukowo-dębowego z domieszką sosny i modrzewia. Występuje bogate i zróżnicowane runo leśne właściwe dla tego siedliska. Na całej powierzchni podlegającej ochronie przeważa buk występujący na granicy gromadnego zasięgu. Skład gatunkowy 5 Bk, 2 Db., 2 Św., 1 Ol, VI i VII klasy wieku. Rosną tu także pojedyncze przestoje buka, dębu, sosny w wieku 180 - 200 lat - mają cechy pomników przyrody. Zwarcie umiarkowane. Gleba brunatna złożona z piasków gliniastych.
• W runie występuje szczawik zajęczy, narecznica, przylaszczka, konwalia majowa, zawilec, marzanka wonna, fiołek leśny, orlica.
• Dominuje tu zespół zwany grądem zachodniopomorskim (Galio - Carpinetum) w niższych położeniach nabiera on cech grądu niskiego, gdzie pojawia się typowy dla takich siedlisk szczyr trwały. Na płaskim terenie rośnie las bukowy tworzący zespół leśny buczyny pomorskiej (Melico - Fagetum) z perłówką jednokwiatową i marzanką wonną. Na skarpach, zboczach jeziora i rzeczki, las bukowy przybiera inną postać przechodząc w tzw. kwaśną buczynę z roślinnością acydofilną. W zagłębieniach terenu o podłożu torfowym występuje zespół brzeziny bagiennej z brzozą omszoną (Betuletum pubescentis) z torfowcami. Występuje tu też olszyna porzeczkowa [ Ribo nigri - Alnetum] oraz łęg olszynowy (Circaeo - Alnetum). W granicach rezerwatu położone jest jeżiorko.

Cel ochrony
• Zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych fragmentu lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z udziałem buka na krańcowym stanowisku gromadnego zasięgu z charakterystycznym, bogatym runem.

Flora rezerwatu
• Szatę runa leśnego stanowią gatunki charakterystyczne na żyznych siedliskach lasów świeżych i mieszanych.

Fauna rezerwatu
• Występują gatunki typowe dla dużych kompleksów leśnych.

Plan ochrony
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie.
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

[Rozmiar: 9075 bajtów]
[Rozmiar: 7056 bajtów]
[Rozmiar: 7882 bajtów]
[Rozmiar: 9301 bajtów]
[Rozmiar: 8017 bajtów]
[Rozmiar: 7363 bajtów]