CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Santockie Zakole
[Rozmiar: 20238 bajtów]
Rezerwat Dębina [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Rezerwat Zdroiskie Buki [Rozmiar: 273 bajtów]
Obwieszczenie wojewody [Rozmiar: 104 bajtów]
Nadleśnictwo Skwierzyna [Rozmiar: 326 bajtów]

Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Miejsce i data ogłoszenia aktu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r).

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Biocenotyczny (BF)
Podtyp Biocenoz pól naturalnych (np)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Wód śródlądowych (W)
Podtyp Rzeki i ich doliny (rp)

Powierzchnia rezerwatu
• 454,94 ha, własność Skarbu Państwa,
• w zarządzie: Zespołu Parków Krajobrazowych w Gorzowie Wlkp. (304,20 ha), Agencji Nieruchomosci Rolnych w Gorzowie Wlkp, (114,03 ha), Nadleśnictwa Skwierzyna (36,71 ha).
• Pod ochroną częściową 454,94 ha. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Deszczno, Obręb ewidencyjny Borek - Nr działek: 318/4, 318/7, 352/4, 352/7, 353/6 oraz Zdroisko - Nr działek 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 248/6, 248/7,248/8, 248/9, 248/10.

Położenie według jednostek ALP
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Skwierzyna, Obręb leśny Glinik.

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka 314.3
• Mezoregion Kotlina gorzowska 314.33.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - III.Wielkopolsko - Pomorska, Dzielnica - 4. Kotlina Gorzowska, Mezoregion - Pradolina Warty.

Przedmiot ochrony
• Rezerwat o statusie ochrony częściowej - faunistyczny, położony w Dolinie Warty - miejscu historycznym, tuż obok wczesnośredniowiecznego grodziska w Santoku. W miejscu tym Warta zakolem zmienia kierunek z południowo - północnego na zachodni, jej prawy brzeg wysoką krawędzią urywa się i wyznacza granicę płaskowyżu Równiny Gorzowskiej, a sama rzeka i jej lewy brzeg - to już pradolina Warty, czyli Kotlina Gorzowska.
Rezerwat ma charakter krajobrazowo - florystyczno - ornitologiczny. Z wysokich prawobrzeżnych pagórków roztacza się poprzez rzekę urokliwy w swoim rodzaju widok na płaski teren zakola Warty, urozmaicony malowniczymi kępami lasu zadrzewieniami i zakrzewieniami, wieloma starorzeczami i oczkami wodnymi. Na tle tych elementów widnieją okazałe luźno rosnące stare dęby szypułkowe, uznane za pomniki przyrody, w liczbie 220, pozostałość po dawnym lesie łęgowym.
Teren jest miejscem bytowania i rozrodu dzikich zwierząt, szczególnie ptaków lęgowych i przelotnych w liczbie 177 gatunków. Stwierdzono tu unikalny skład awifauny ze względu na dużą liczbę gatunków lęgowych oraz wysokie zagęszczenie osobnicze. Wyróżnia się takie gatunki lęgowe jak żuraw, gęgawa, kulik wielki oraz zaliczaną do rzadkich rybitwę białoskrzydłą. Badano tu występowanie pijawek, mięczaków, mszywiołów i stawonogów (L. Agapow). Od dawna zasiedliły się tu bobry, bytują także dziki i sarny Teren ma podobne znaczenie, jak obszary położone u ujścia Warty.

Cel ochrony
• Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych pozostałości lasów łęgowych w postaci kęp starych drzewostanów, dla zachowania ich unikatowych zasobów genowych oraz ochrona miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych.

Flora rezerwatu
• Teren charakteryzuje się bogatą gatunkowo szatą rośliną, charakterystyczną dla żyznych terenów zalewowych.

Fauna rezerwatu

• Występują gatunki typowe dla rozległych dolin rzecznych.
Plan ochrony
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Skwierzyna.

[Rozmiar: 4402 bajtów]
[Rozmiar: 5968 bajtów]
[Rozmiar: 8497 bajtów]
 
[Rozmiar: 7397 bajtów]
[Rozmiar: 8666 bajtów]
[Rozmiar: 5967 bajtów]
[Rozmiar: 10966 bajtów]
 
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.