CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Park Narodowy Ujście Warty
[Rozmiar: 38214 bajtów]
Obszar Natura 2000 Ujście Warty [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Literatura [Rozmiar: 273 bajtów]
Zobacz dokładniejszą mapę [Rozmiar: 104 bajtów]
Konwencja Ramsarska [Rozmiar: 104 bajtów]
Informacje dla turystów [Rozmiar: 104 bajtów]
Rezerwat Słońsk [Rozmiar: 104 bajtów]
'Centrum zarządzania' [Rozmiar: 104 bajtów]
Oficjalna witryna PN Ujście Warty [Rozmiar: 326 bajtów]

[Rozmiar: 4388 bajtów]
[Rozmiar: 4635 bajtów]
[Rozmiar: 5421 bajtów]
[Rozmiar: 5649 bajtów]
[Rozmiar: 3982 bajtów]
[Rozmiar: 4688 bajtów]
Według ustawy o ochronie przyrody park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.
Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Podstawa prawna utworzenia Parku:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Ujście Warty" (Dz.U. 2001 nr 67 poz. 681).

Siedziba zarządu
Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca,
tel.: 095 7524026, 095 7524027, 095 7524028 fax: 095 7524017

Powierzchnia: 7.955,86 ha, z otuliną 10.453,99 ha

Powierzchnia według kategorii własności:
 • Grunty Skarbu Państwa - 7.831 ha
 • Grunty osób fizycznych i prawnych - 122,94 ha
 • Grunty pod drogami gminnymi - 1,83 ha
Położenie według jednostek administracyjnych:
 • Powiat Gorzowski - 3.410,94 ha, w tym:
  • Miasto i Gmina Witnica - 3.354,28 ha
  • Miasto Kostrzyn n/O - 56,66 ha
 • Powiat Sulęciński, Gmina Słońsk - 4.537,64 ha
 • Powiat Słubicki, Gmina Górzyca - 7,28 ha
Położenie fizyczno - geograficzne (według Jerzego Kondrackiego):
 • Prowincja Niż Środkowoeuropejski 31.
 • Podprowincja Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka 315.3.
 • Makroregion Kotlina Gorzowska 315.33.
Położenie według regionalizacji przyrodniczo leśnej:
 • Kraina III. Wielkopolsko-Pomorska
 • Dzielnica 4. Kotlina Gorzowska
 • Mezoregion a. Pradolina Warty
Położenie według regionalizacji geobotanicznej:
 • Dział A2 Pas Wielkich Dolin
 • Kraina A.7 Wielkopolsko - Kujawska
 • Podkraina A 7b Okręg Lubuski
[Rozmiar: 6663 bajtów] Próba opisu

Park Narodowy Ujście Warty został utworzony na bazie obszaru uznanego w 1977r za rezerwat przyrody pod nazwą Słońsk o powierzchni 4.244,3 ha oraz Parku Krajobrazowego Ujście Warty, z którego włączono do parku tzw. Polder Północny.

Rezerwat ten, jako wielkoobszarowy obiekt chroniony o znaczeniu międzynarodowym - europejskim i euroazjatyckim - objęty Konwencją Ramsarską o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, był już odpowiednio urządzony i wyposażony.

Staraniem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Jana Bieńkowskiego, Dyrektorów Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp; Jana KLeinhardta i Zbigniewa Kunika oraz Kierownika Rezerwatu Jacka Engla, w latach dziewięćdziesiątych zostało wybudowane zaplecze infrastruktury technicznej w postaci nowoczesnego budynku z wieżą widokową oraz budowli ziemno - wodnych dostosowanych funkcjonalnie do obiektu rezerwatu.

Budowa zaplecza została sfinansowana przez EkoFundusz Warszawa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gorzowie Wlkp, Budżet Wojewody Gorzowskiego i w końcowej fazie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa.

Zaplecze to funkcjonowało jako Centrum Zarządzania. Tu miał również biuro Kierownik Rezerwatu Jacek Engel. Ośrodek został nowocześnie wyposażony w sprzęt techniczno - laboratoryjny i komputery ze środków Fundacji Polsko - Niemieckiej. Zasługi w tym przedmiocie mają prof. Cz. Błaszak z UAM w Poznaniu oraz prof. R. Ehrnsberger z Uniwersytetu w Vechcie.

Przemianowanie dotychczasowych form ochrony obszaru na park narodowy nie nastręczało więc większych trudności, wszystko pod koniec lat dziewięćdziesiątych zostało solidnie przygotowane przez w/w osoby. Do wykonania pozostały jedynie prace formalne (choć pracochłonne), związane ze sporządzeniem wniosku oraz opisem granic, stosownie do wymagań określonych w przepisach o ewidencji gruntów.

Były to prace wymagające wielu przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie spełnienia wymogów formalno - prawnych, politycznych i społecznych. Trzeba było opracować stosowną dokumentację uzasadnień i uzgodnień. Sukces w tym ostatnim etapie starań o utworzenie Parku Narodowego "Ujście Warty" odnieśli: Ryszard Popiel, Konrad Wypychowski i Jacek Engel (Zespół Parków Krajobrazowych w Gorzowie Wlkp.) oraz Andrzej Jermaczek (Klub Przyrodników w Świebodzinie).
Budynek wraz z całą infrastrukturą stał się siedzibą Zarządu Parku Narodowego.

Na omawianych obszarach prowadzona była ekstensywna gospodarka rolna polegająca na koszeniu w okresach poza lęgowych traw na siano i kiszonki oraz wypasie bydła, za wyjątkiem obszaru o powierzchni 1083,4 ha, mającego status ochrony ścisłej.
Na obszarach o ochronie częściowej dopuszczone były wędkarskie połowy ryb oraz - do 1995r - polowania na obszarze rezerwatu o ochronie częściowej.

Park Narodowy Ujście Warty położony jest w międzywalu rzeki Warty, a poza obwałowaniem obejmuje tzw. Polder Północny. W skład Parku wchodzą ogólnie tereny podmokłe okresowo zalewowe, stanowiące; wtórnie zabagnione łąki i pastwiska, starorzecza, oczka wodne, okresowe rozlewiska, kanały. Obszary te, jednorodne pod względem geomorfologicznym i konfiguracyjnym o charakterze dolinnym, urozmaicone są bujną szatą roślinną, zwartymi kępami zadrzewień i zakrzywień z gatunków charakterystycznych dla siedlisk łęgowych oraz dużymi i licznymi płatami trzcin i oczeretów.

Obserwuje się bardzo silną sukcesję na te tereny różnych gatunków wierzb i ich mieszańców, co ze względu na zmniejszanie się siedlisk otwartych, dla niektórych gatunków ptaków, jest niepokojące. Zjawisko to jest następstwem zaniku systemów melioracyjnych oraz braku utrzymywania w kulturze agrarnej łąk i pastwisk.

Zbiorowiska roślinne na terenie Parku odznaczają się wysoką różnorodnością biologiczną. O dużym zróżnicowaniu szaty zaświadczają liczne zespoły roślinne, które w dużej mierze mają charakter naturalny, jednakże struktura roślinności rzeczywistej odbiega od potencjalnej. W składzie rzeczywistym roślinności w zaniku znajdują się gatunki leśne charakterystyczne dla siedlisk łęgowych.

Park Narodowy Ujście Warty to przede wszystkim jedno z najważniejszych miejsc lęgowych ptaków wodnych i błotnych w Polsce. W wyniku licznych badań ornitologicznych stwierdzono tu 245 gatunków ptaków oraz lęgi 160 gatunków. Stwierdzono też, że aż 26 gatunków ptaków gniazdujących w Parku należy do zagrożonych wyginięciem.

Park Narodowy Ujście Warty jest również bardzo ważnym miejscem dla ptaków nie tylko w okresie rozrodczym, tu znajdują doskonałe warunki do wymiany upierzenia okrywowego i lotnego; kaczki krzyżówki, cyraneczki, gęsi gęgawy, łabędzie nieme i łyski.

Park jest też w okresie migracji jesiennej miejscem koncentracji tysięcy ptaków wodnych i błotnych, głównie; gęsi zbożowej i białoczelnej - liczba nocujących tu gęsi dochodzi do 200 tys. osobników. Zimują tu najliczniej w Polsce łabędzie krzykliwe ok. 2500 osobników oraz orły bieliki do 50 osobników.

Tereny Parku stanowią biotopy nie tylko ptaków, bytują tu także ssaki. Stwierdzono występowanie 34 gatunków z 13 rodzin - z kopytnych coraz liczniej dziki i sarny, z drapieżników lisy, kuny, tchórze oraz pojawienie się bardzo groźnego dla ptaków drapieżnika norki amerykańskiej. Z gatunków objętych ochroną ścisłą występują wydry i bobry europejskie.
[Rozmiar: 8417 bajtów]
[Rozmiar: 10961 bajtów]
[Rozmiar: 14238 bajtów]
[Rozmiar: 15427 bajtów]
[Rozmiar: 13007 bajtów]
[Rozmiar: 15829 bajtów]
[Rozmiar: 8435 bajtów]
[Rozmiar: 5990 bajtów]
[Rozmiar: 14097 bajtów]
[Rozmiar: 8984 bajtów]