CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
[Rozmiar: 19268 bajtów]
Obszar Natura 2000 Ujście Noteci [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Park Narodowy Ujście Warty [Rozmiar: 273 bajtów]
Zobacz dokładniejszą mapę [Rozmiar: 104 bajtów]
Europejska Sieć Natura 2000 [Rozmiar: 326 bajtów]

 

Obszar Natura 2000
'Ujście Warty'

[Rozmiar: 2921 bajtów] Według ustawy o ochronie przyrody "sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: 1) obszary specjalnej ochrony ptaków; 2) specjalne obszary ochrony siedlisk.
Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-9 ustawy", tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;

PLB080001: Opis obszaru

Ogólna charakterystyka obszaru:
Obszar obejmuje terasę zalewową Warty, przy jej ujściu do Odry, wraz z fragmentem doliny Odry i zalewem k. Kostrzyna. Znajduje się tu szereg naturalnych odnóg rzeki i sztucznie utworzonych rezerwuarów wody, z licznymi starymi kanałami odwadniającymi, oraz okresowo zalewanymi łąkami i pastwiskami.
Miejscami występują zarośla wikliny i lasy nadrzeczne. Charakter roślinności występującej w ostoi jest uzależniony od intensywności zalewów. Prawie, co roku większość obszaru jest zalewana przez wodę, roczne wahania jej poziomu dochodzą do 3,5 m, a najwyższy poziom wody występuje przeważnie w marcu lub kwietniu. Zdarzają się ponadto silne wahania poziomu wód pomiędzy wczesną wiosną i późną jesienią. W ostoi znajdują się także płaty muraw kserotermicznych koło Owczar i Pamięcina.

Status ochrony
Występują następujące formy ochrony:
  • Park Narodowy: Ujście Warty (8.081,0 ha, 7.956 ha przed powiększ.)
  • Rezerwat przyrody Lemierzyce (3,3 ha)
  • Rezerwat przyrody Pamięcin (2,7 ha)
  • Park Krajobrazowy: Ujście Warty (28.488,0 ha)
  • Obszar Chronionego Krajobrazu: IV OCK woj. lubuskiego, XI OCK woj. lubuskiego, XIII OCK woj. lubuskiego,
  • Ostoja Ramsar Słońsk (4166,22) (4.235,0 ha).

PLB080001: Klasy siedlisk

Siedlisko  Pokrycie 
 Łąki i pastwiska 50 %
 Grunty orne 37 %
 Złożone systemy upraw i działek  5 %
 Cieki wodne 2 %
 Lasy liściaste 2 %
 Lasy mieszane 1 %
 Lasy iglaste 21 %
 Torfowiska 1 %
 Tereny luźno zabudowane 1 %

PLH080006: Sprawujący nadzór (instytucja lub osoba)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań tel. 048 618567700, fax 095 618525731.
[Rozmiar: 4729 bajtów]
[Rozmiar: 3288 bajtów]
[Rozmiar: 6220 bajtów]
[Rozmiar: 6607 bajtów]
[Rozmiar: 5028 bajtów]