CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
[Rozmiar: 10444 bajtów]
Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Obszar Natura 2000 Ujście Noteci [Rozmiar: 273 bajtów]
Zobacz dokładniejszą mapę [Rozmiar: 104 bajtów]
Europejska Sieć Natura 2000 [Rozmiar: 326 bajtów]

Obszar Natura 2000
Torfowisko Chłopiny
[Rozmiar: 2921 bajtów] Według ustawy o ochronie przyrody "sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: 1) obszary specjalnej ochrony ptaków; 2) specjalne obszary ochrony siedlisk.
Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-9 ustawy", tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;

PLH080004: Opis obszaru

Ogólna charakterystyka obszaru:
Obszar obejmuje kompleks ekosystemów bagiennych porastających rozległą misę pojeziorną, wypełnioną osadami organicznymi. W centrum obiektu znajduje się torfowisko przejściowe z roślinnością glacjalną. Otaczają je brzeziny, bory bagienne oraz lasy łęgowe i zarastające łąki.

Status ochrony
Obszar w całości położony na terenie III Obszaru Chronionego Krajobrazu województwa lubuskiego (19 760 ha). Obejmuje dwa rezerwaty przyrody: Bagno Chłopiny (27,8 ha; 1963), Bagno Chłopiny II (92,62 ha; 2000). [Rozmiar: 23396 bajtów]

PLH080006: Klasy siedlisk

Siedlisko   Pokrycie  
  Łąki i pastwiska   25 %
  Lasy liściaste 22 %
  Lasy iglaste 18 %
  Bagna 15 %
  Lasy mieszane 14 %
  Grunty orne 6 %

PLH080006: Sprawujący nadzór (instytucja lub osoba)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.