Literatura

[Rozmiar: 59 bajtów]
Park Narodowy Ujście Warty [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Warunki topoklimatyczne [Rozmiar: 273 bajtów]
 • Geografia fizyczna polski, Kondracki J., PWN Warszawa 2002
 • Potencjalna Roślinność Naturalna Polski - mapa przeglądowa skala 1:300000, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 1995
 • Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 1997-1998, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Zielona Góra-Gorzów 1999
 • Stan środowiska w województwie lubuskim w 1999 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Zielona Góra-Gorzów, 2000
 • Mapa hydrogeologiczna Polski, Kuzynków H., Morasiewucz, Bol Z.,Państw. Inst. Geol., Warszawa 1986
 • Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) wymagających szczególnej ochrony w skali 1:500000, Kleczkowski A. S., Inst. Hydrogeol. i Geol. Inż AGH Kraków 1990
 • Drzewa, . Coombes Allen J, Wiedza i Życie S. A. Warszawa 1996
 • Flora ojczysta, Iryneusz R., Moraczewski, Sudnik-Wójcikowa B., Dubiecka B., Rutkowski L., Nowak K. A.. Borkowski W., oprać. komputerowe 2001
 • Rośliny wodne i bagienne, Kłosowscy S. i G., MULTICA Oficyna Wydawnicza Warszawa 2004
 • Przyroda województwa gorzowskiego - życie jezior, Klessa L., Agapow L., Piekarska A., Grochowscy A i P, Raginia P., WFOŚ i GW Gorzów Wlkp. 2000
 • Modelowanie gospodarki w regionach szczególnie chronionych, Jasnowska J., Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Szczecinie 1994
 • Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu, Trampler T. i inni, PWRiL Warzszawa 1990
 • Odpady atmosferyczne na terenie województwa gorzowskiego, Koźmiński Cz., Czarnecka M., Górka Wł., Akademia Rolnicza w Szczecinie 1982
 • Program udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w województwie Lubuskim na lata 2005-2020, Załącznik do uchwały nr XXVII/199/2005 z dnia 21 marca 2005 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego 2005
 • Zastosowanie GIS do oceny morfodynamiki obszaru użytkowanego rolniczo, Horbacewicz A., Pietrzak M., Uniwersytet Jagieloński Instytut Geografii - 2000
 • Przyroda województwa gorzowskiego, Praca zbiorowa red. Król St, Wyd. Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 1994
 • Rocznik Statystyczny WUS - Zielona Góra 2005
 • Panorama Gmin Województwa Gorzowskiego 1996, Urząd Statystyczny w Gorzowie Wlkp. 1966
 • Sieć Stacjonarnych Obserwacji Wód Podziemnych - dane jakościowe http://www.pgi.gov.pl/soh/tabele/klasMJZWP.html 2006
 • Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/proste.php 2006
 • Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_podziemne 2006
 • Baza danych Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Woj. Lubuskiego 2006
 • Dane z opracowań własnych
  • Ekofizjografia Gm. Przytoczna..Bieńkowski J., nie publikowane 2004
  • Ekofizjografia Gm. Kłodawa,Bieńkowski J., nie publikowane 2004
  • Ekofizjografia Gm. Sulęcin, Bieńkowski J., nie publikowane 2005
  • Ekofizjografia Gm. Ośno Lubuskie BieńkowskiJ., nie publikowane 2005
  • Ekofizjografia Gm. Lubiszyn, Bieńkowski J., nie publikowane 2005
  • Ekofizjografia Gm. Słońsk, Bienkowski J., nie publikowane 2004
  • Ekofizjografia m. Wojcieszyce, Bienkowski J., nie publikowane 2004
  • Ekofizjografia m. Chwalęcice, Bienkowski J., nie publikowane 2004
  • Plan ochrony rezerwatu "Cisy Boleszkowickie", Bienkowski J., 2001
  • Plan ochrony rezerwatu "Bogdanieckie Cisy", Bienkowski J., 2004
  • Plan ochrony rezerwatu "Lemierzyce", Bienkowski J., 2003
  • Plan ochrony rezerwatu "Dąbrowa na Wyspie", Bienkowski J., 2003
  • Plan ochrony rezerwatu "Radowice", Bienkowski J., 2004
  • Inwentaryzacja Przyrodnicza Gm. Recz, Bienkowski J., 2001

Copyright © Jan Bieńkowski[Rozmiar: 54 bajtów] [Rozmiar: 285 bajtów] Mapa witryny [Rozmiar: 326 bajtów] [Rozmiar: 273 bajtów]