CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
[Rozmiar: 24323 bajtów]
Funkcjonalne cechy rzeźby [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Wody podziemne [Rozmiar: 273 bajtów]
Zobacz dokładniejszą mapę [Rozmiar: 104 bajtów]

 

Lasy i grunty leśne

Układ i udział kompleksów leśnych w strukturze powierzchni powiatu
Jednostka Powierzchnia ogólna (ha) Użytki rolne ogółem (ha) W tym (ha)  Lasy (ha)  Pozostałe (ha)
Orne  Sady  Łąki Pastwiska
 Gmina Bogdaniec 10.942 7.451 5.385 64 1.581 421 2.334 1.157
 Gmina Deszczno 17.187 8.565 4.707 37 2.917 904 6.772 1.850
 Gmina Kłodawa 23.637 5.618 4.413 58 886 261 15.779 2.240
 Miasto Kostrzyn nad Odrą  4.272 968 664 10 236 58 1.756 1.548
 Gmina Lubiszyn 20.236 9.516 6.467 46 2.500 503 8.921 1.799
 Gmina Santok 14.677 6.830 4.828 59 1.823 120 5.977 1.870
 Miasto i Gmina Witnica  26.292 11.230 6.285 171 4.088 686 12.307 2.755
 Powiat Gorzowski 121.743 52.513  32.259  433  15.751  4.070 54.138 15.092

Lesistość Powiatu Gorzowskiego wynosi 44,5 %.

W części północnej obszaru (Kraina I Bałtycka - Mezoregion Równina Gorzowska) występują lasy mieszane z siedliskami lasowymi Lasów Mieszanych [LM], Lasów świeżych [LŚ] i olsów [Ol] oraz bory mieszane z siedliskami borów mieszanych [BM.] i borów świeżych [Bśw.].

W części południowej (Kraina III Wielkopolsko Pomorska - Mezoregion Kotlina Gorzowska) występują natomiast bory z jęzorami olsów przy ciekach z siedliskami głównie borowymi.

Kompleks w części wschodniej oznaczony na rysunku mapy nazwą "PUSZCZA NOTECKA" wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego "PUSZCZA NOTECKA. Został on utworzony Zarządzeniem Nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2004r. i obejmuje obszar Puszczy Noteckiej o łącznej powierzchni 137273 ha. W jego skład wchodzą lasy nadleśnictw: Karwin i Międzychód z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie o pow. 46046 ha, Nadleśnictwa Potrzebowice, Wronki i Krucz z RDLP Piła o pow. 56185 ha oraz Nadleśnictwa Sieraków i Oborniki z RDLP Poznań o pow. 35042 ha.

[Rozmiar: 2183 bajtów] [Rozmiar: 1840 bajtów] [Rozmiar: 2067 bajtów] [Rozmiar: 2304 bajtów] [Rozmiar: 2350 bajtów] [Rozmiar: 2082 bajtów]
Organizacja zarządzania lasami

Ogółem powierzchnia lasów w Polsce wynosi 8973 tys. ha (wg GUS - stan w dniu 31.12.2004 r.), co odpowiada lesistości 28,7% W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy publiczne - 82,5%, w tym lasy pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - 78,4. Struktura własności lasów w całym okresie powojennym pozostaje w zasadzie bez zmian z jednostkami terenowymi, czyli Nadleśnictwami. Lasy obszaru powiatu gorzowskiego znajdują się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictw: Bogdaniec, Dębno, Lubniewice, Karwin, Kłodawa, Różańsko, Skwierzyna i Strzelce Kraj. Stan urządzania lasów w Polsce zgodnie z odnośnymi przepisami [ustawa o lasach] obowiązuje zasada powszechności urządzania lasów, oznacza to, że wszystkie lasy państwowe i niepaństwowe muszą mieć aktualne operaty urządzenia lasu.

Dokumentacje urządzania lasów między innymi zawierają:
 • Dane geodezyjne obszaru jednostki organizacyjnej objętej urządzaniem lasu.
 • Dane z zakresu geologii, geomorfologii, rzeźby terenów, gleb oraz rodzajów siedlisk.
 • Opisy taksacyjne składu gatunkowego drzewostanów w tym; wiek, stopień zadrzewienia, bonitacja, jakość i zasobność masy drzewnej.
 • Dane dotyczące zestawień zbiorczych; klas wieku drzewostanów, gatunków panujących oraz masy drzewnej.
 • Plan użytkowania rębnego i przed rębnego.
 • Plan hodowli i ochrony lasu w tym systemowy plan ochrony przeciw pożarowej.
 • Plan udostępnienia lasów dla ludności.
 • Stosowne załączniki graficzne w postaci map, diagramów i wykresów. Plany urządzania lasów podlegają rewizji, co 10 lat.
Stan zagospodarowania lasów

Stan zagospodarowania lasów na omawianym obszarze nie budzi zastrzeżeń. Gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie ze sztuką nauk leśnych i biologicznych oraz stosownie do specyfiki wielorakich funkcji lasu.

Spośród wielu specyficznych funkcji lasu wymienić należy między innymi to, że:
 • las jest odnawialnym zasobem przyrody, a pod względem gospodarczym ma powiązania z wieloma dziedzinami produkcji użytecznej, przy czym jednocześnie zapewnia ekologiczny komfort dla życia ludności,
 • w porównaniu do innych dziedzin wytwórczych, las charakteryzuje się bardzo długim cyklem produkcyjnym odniesionym do jednostki powierzchni i czasu - wynoszącym ca 100 lat,
 • z powyższego wypływa naturalne uwarunkowanie tworzenia wielkoobszarowych gospodarstw leśnych rzędu 10 do 20 tys. ha, bo zapewnia to reprodukcję lasu ze środków wytworzonych w takim gospodarstwie,
 • w strukturze własnościowej lasów - rozdrobnienie na małe gospodarstwa leśne prowadzi do procesu zubożenia tego zasobu przyrody, z braku corocznych przychodów finansowych; dzielonych na potrzeby wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych lasu i zysk dla jego właściciela,
 • fakt ten wypływający z natury rzeczy prowadzi do wniosku: Im mniej właścicieli lasów w strukturze własnościowej, tym większe możliwości stabilnego gospodarowania zasobami leśnymi.
W Polsce blisko 80% lasów podzielonych jest na gospodarstwa wielkoobszarowe, a pod względem własnościowym stanowią własność Skarbu Państwa, czyli własność narodu. Są zarządzane na wysokim poziomie organizacyjnym i technicznym. Odnosi się to także do lasów na obszarze powiatu gorzowskiego.

Przydatność środowiskowa lasów

Lasy spełniają wielorakie funkcje; przyrodnicze, krajobrazowe, klimatyczne, glebotwórcze, estetyczne, rekreacyjne i gospodarcze. Jako takie w układach społeczno gospodarczych są absolutnie przydatne, odgrywają doniosłą rolę, także w omawianym regionie.

Wszystkie lasy na terenie powiatu gorzowskiego w aktualnym układzie zagospodarowania przestrzennego mają charakter trwały zarówno ze względów fizjograficznych jak i prawnych.

Dla obecnego i przyszłego zagospodarowania w znaczeniu wejścia na tereny leśne z innymi funkcjami użytkowymi lasy dla funkcji użytkowych nie leśnych stanowią barierę absolutną.

Funkcje użytkowe

Na terenach leśnych funkcją użytkową, jest funkcja o kierunku zagospodarowania leśnego, w ramach której w każdym czasie i miejscu mogą być wprowadzone funkcje ochrony przyrody. Funkcje te pod względem prawnym oraz adekwatnie do uwarunkowań fizjograficznych mają charakter ścisły co do swej istoty; roli i znaczenia w skali regionalnej, krajowej i europejskiej. Trwałość tych funkcji stanowi barierę bezwzględną dla innych funkcji użytkowych o charakterze nie leśnym. Wymienione funkcje są zgodne z miejscowymi uwarunkowaniami przyrodniczymi.

Copyright © Jan Bieńkowski[Rozmiar: 54 bajtów] Do tyłu Mapa witryny Strona główna Do przodu